Nucleus SK

Odpoveď na kontamináciu a znečistenie
rýchlo a profesionálne

Nami používané technológie

Dekontaminácie sa vykonávajú novou progresívnou enzymatickou technológiou. Jej princíp je v podstate velmi jednoduchý, neváhajte nás kontaktovať a my vám ho radi bližšie ozrejmíme. Na Slovensku je používanie enzýmov v teréne povolené rozhodnutím Hlavného hygienika SR c. 8236/97/SOZO/ÚPKM zo dňa 11.08.1997.

Enzymatická metóda dekontaminácií sa úspešne využíva od roku 1995. Jej výhodou je okrem už spomínaného znízenia finančných nákladov taktiež jej rýchlosť a účinnosť bez sekundárneho znečistenia prostredia. Rýchlosť dekontaminácie závisí od koncentrácie znečistenia, od chemického zloženia kontaminantov a od porozity a priepustnosti prostredia. Časový harmonogram prác sa určuje tiež od objemu kontaminovaných hornín a podzemných vôd.

Priebeh spolupráce

1. Záujemca predloží našej spoločnosti kompletnú záverečnú správu z prieskumu znečistenia lokality

2. Na základe výsledkov správy, vypracujeme projekt dekontaminačných prác vrátane finančnej kalkulácie a časového harmonogramu

3. Po schválení projektu záujemcom pripravíme návrh zmluvy na odsúhlasenie záujemcom

4. Po odsúhlasení zmluvy predložíme osobne originál zmluvy na podpis oboma stranami. Ešte pred podpisom zmluvy však potrebujeme vykonat terénnu obhliadku lokality pre overenie prístupu k zdrojom vody a elektrickej energie a prístupu k znečisteniu

5. Zahájenie prác v dohodnutom termíne od podpisu zmluvy

6. Odoberanie vzoriek na priebežné a konečné analýzy sa vykonáva komisionálne za úcasti záujemcu

7. Po ukoncení prác sa pracovisko odovzdá záujemcovi

8. Záverečná správa o dekontaminačných prácach sa odovzdá do 1 mesiaca po odovzdaní pracoviska záujemcovi

Kontaktujte nás

Dekontaminačné práce

1. Dekontaminacia horninového prostredia
2. Dekontaminácia a čistenie pevných plôch
3. Dekontaminácia podzemných vôd
4. Dekontaminácia na dekontaminacných plochách, Dekontaminácia cestného kameniva ako posypového materiálu
5. Dekontaminácia technologických liniek
6. Dekontaminácia povrchových vôd

Referencie našej práce

Kontakt

Ing. Kamil Surový
Uľanská cesta 24
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

 +421 48 419 82 30
  +421 905 203 271
 nucleus@nucleus.sk